Generalforsamling

Invitation til generalforsamling 2017

Invitation til generalforsamling

– og årsmøde i brugergruppen WinPLC 2017

Brugergruppens bestyrelse inviterer til generalforsamling og årsmøde lørdag d. 28. oktober.

Pga. PLO’s ny overenskomst har bestyrelsen undtagelsesvist besluttet, at der i år kun skal være undervisning for læger.

Deltagelse i generalforsamling og årsmøde er gratis.

 

Tilmelding, tid og sted
Tilmeldingsfrist er fredag den 13. oktober  tirsdag den 24. oktober.

 

Lørdag den 28. oktober 2017
Velkomst: kl. 9.30 – 10.00
Generalforsamling: kl. 10.00-13.00
Frokost: kl. 13.00

 

Adresse
Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41
2600 Glostrup

 


Program for WinPLC årsmøde og generalforsamling

 

Generalforsamling
Kl. 10.00 – 10.45

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

• Valg af dirigent
• Formandens beretning
• Fremlæggelse af udsendt, revideret regnskab til godkendelse
• Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år
• Valg af repræsentanter og suppleanter
• Valg af revisor og revisor suppleant
• Indkomne forslag: Revision af foreningens vedtægter
• Eventuelt

Kl. 10.45 – 11.00: Pause

 

Årsmøde (herunder faglige indlæg)

Kl. 11.00 – 11.45: IT der understøtter den ny overenskomst
Kl. 11.00 – 11.45: Dokumentpakker og Statistik modul
Kl. 11.45 – 12.00: Den ny aftalekalender – spørgerunde

Kl. 12.00 – 12.15: Pause

Kl. 12.15 – 12.45: Jørgen Granborg fortæller om året der gik, A-Data og WinPLC
Kl. 12.45 – 13.00: Spørgsmål fra salen

 

Frokost
13.00: Frokost og tak for i dag.

recepter og dosisdispensering

Ny bekendtgørelse om recepter (…)

Ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler

Skrivelse fra Apotekerforeningen

 

Apotekerforeningen er af Lægemiddelstyrelsen informeret om, at en ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler træder i kraft 1. oktober 2017.

 

Med bekendtgørelsen er der foretaget en redigering og sammenskrivning af de to hidtil gældende bekendtgørelse om recepter og bekendtgørelse om dosisdispensering af lægemidler.

 

Den ny bekendtgørelse har til formål at opnå en forbedret anvendelighed gennem en mere logisk struktur og sammenskrivning af to bekendtgørelser, som naturligt hænger sammen.

 

Derudover har den ny bekendtgørelse til formål at sikre en opdatering af regelsættet, så det afspejler, at elektronisk udstedelse af recepter via FMK i dag er den helt overvejende hovedregel.

 

Nedenfor følgende gennemgang af de væsentligste ændringer, der følger af den ny bekendtgørelse:

 

 

Elektroniske recepter er hovedreglen

 

 • Recepter på humane lægemidler skal som udgangspunkt altid udstedes elektronisk i FMK. Recepter kan udstedes via et praksissystem, et sygehussystem eller via FMK-online.dk
 •  

 • Reglen om, at recepter skal udstedes elektronisk i FMK gælder både læger og tandlæger. Hvis lægesystemerne ikke er tilgængelige, eller lægen ikke er på klinikken, kan lægen udstede recepten elektronisk via FMK-online. Tilsvarende kan tandlæger, som endnu ikke har FMK integreret i tandlægesystemet, udstede elektroniske recepter i FMK via FMK-online.
 •  

 • Lægen eller tandlægen kan fortsat ”i særlige tilfælde” vælge at udstede en recept på papir, eller via telefon eller telefax. Det er ikke præciseret, hvornår der er tale om et ”særligt tilfælde”. Det er lægen eller tandlægen, der afgør, om der er tale om et ”særligt tilfælde”, der begrunder udstedelsen af en pa-pir-, telefon-, eller telefaxrecept. Apoteket skal ikke påse eller vurdere, at en udstedt papir-, telefon-, eller telefaxrecept lever op til kravet om et ”særligt tilfælde”, men kan ekspedere recepten som normalt.

 

 

 

Nogle recepter må udelukkende udstedes elektronisk i FMK

 

 • I nogle tilfælde må lægen eller tandlægen udelukkende udstede recepter elektronisk i FMK. Det gælder i følgende tre tilfælde:
  • Recepter på lægemidler, der skal dosisdispenseres
  • Recepter på lægemidler underkastet særlig overvågning (§ 4 lægemidler)
  • Recepter på lægemidler til brug i praksis.

 

 • Såfremt apoteket modtager papir-, telefon-, eller telefaxrecepter på lægemidler omfattet af de nævnte tilfælde, skal apoteket som udgangspunkt afvise at ekspedere recepten.
 • Lægemiddelstyrelsen har oplyst, at det vil blive muligt for receptudsteder at søge Lægemiddelstyrelsens dispensation fra kravet om elektronisk anvisning af recepter på § 4 lægemidler. Apotekerforeningen har bedt Lægemiddelstyrelsen præcisere de nærmere vilkår for dispensation, herunder hvordan lægen og apoteket skal forholde sig i akutsituationer, hvor der ikke er mulighed for at udstede en elektronisk recept.

 

 

Papirrecepter må kun ekspederes én gang

 

 • Fremover må apoteket kun ekspedere papirrecepter én gang. Det svarer til, hvad der gælder for telefon- og telefaxrecepter.
 • Det er Apotekerforeningens vurdering, at papirrecepter udstedt før 1. oktober 2017 med henblik på flere udleveringer fortsat er gyldige og kan ekspederes, indtil de er opbrugt. Dette har vi bedt Lægemiddelstyrelsen bekræfte.

 

 

Magistrelle lægemidler

 

 • Recepter på magistrelle lægemidler vil fremover som hovedregel skulle udstedes elektronisk ligesom recepter på øvrige lægemidler. Dette vil dog først træde i kraft 1. april 2018.
 • Indtil 1. april 2018 kan recepter på magistrelle lægemidler som hidtil udstedes på papir, via telefon eller telefax. Det skyldes, at der først skal etableres en teknisk understøttelse af elektronisk udstedelse af recepter på magistrelle lægemidler i FMK.
 • Dette gælder også recepter på magistrelle lægemidler, der skal dosisdispenseres, recepter på magistrelle lægemidler underkastet særlig overvågning, og magistrelle lægemidler til brug i praksis.

 

 

NB-S præparater

 

 • Lægemidler i udleveringsgruppe NB-S må apoteket kun udlevere til sygehuse eller efter anvisning af nærmere bestemte speciallæger. Denne bestemmelse er ikke ny. 
 • Lægemiddelstyrelsen har imidlertid til Apotekerforeningen præciseret, at udleveringsbestemmelsen for NB-S lægemidler skal forstås således, at receptudstederen altid selv skal være speciallæge. Det er ikke tilstrækkeligt, at en læge uden relevant speciale er ansat på den relevante specialafdeling. Dette er en ændring af Lægemiddelstyrelsens tidligere udmelding til foreningen om samme spørgsmål.

 

 

Metadon og buprenorphin

 

 • Fremover gælder reglen om, at det er muligt at udvide antallet af gange lægemidlet kan udleveres både for metadon og buprenorphin. Der må fortsat højst anvises til en måneds forbrug, og recepten skal udstedes elektronisk.

 

 Dyrlægerecepter

 

 • Dyrlæger må ikke udstede elektroniske recepter i FMK.
 • Dyrlægerecepter kan udstedes på papir eller via telefon. Papirrecepter kan fremsendes til apoteket via telefax eller i PDF-format via sikker, krypteret mail.
 • Såfremt dyrlægerecepter fremsendes pr. mail til apoteket i PDF-format via sikker, krypteret mail, forudsætter det anvendelse af en krypteringsnøgle, som er kendt af både apoteket og dyrlægen.
 • Dyrlægerecepter, som fremsendes pr. mail, skal være sendt direkte fra dyrlægen til apoteket. Apoteket må ikke ekspedere dyrlægerecepter sendt på mail fra dyrlægen til eksempelvis dyrets ejer.

 

 

Receptkorrektioner

 

 • Receptbekendtgørelsens regler om receptkorrektioner og apotekets håndtering af akutte behandlingsbehov er præciserede og rollefordelingen mellem receptudsteder, og apoteket er tydeliggjort.
 • Såfremt en recept er behæftet med fejl eller mangler, skal apoteket søge dette udbedret. Det skal ske ved, at apoteket kontakter receptudsteder, der skal annullere den fejlbehæftede eller mangelfulde recept og udstede en ny.
 • Reglerne om receptkorrektioner og apotekets håndtering af akutte behandlingsbehov fremgår af bekendtgørelsens §§ 71-73.

 

 

Dosisdispensering

 

 • Reglerne for dosisdispensering er indarbejdet i bekendtgørelsen og videreføres generelt uændret.
 • Det er en betingelse for, at et lægemiddel må dosisdispenseres, at det er optaget på Lægemiddelstyrelsens liste over dosisdispenserede lægemidler, dvs. at lægemidlet er D-mærket i Medicinpriser.
 • Holdbarheden for lægemidler, som indgår i dosisdispensering, er forlænget fra 4 til 6 uger regnet fra det tidspunkt, hvor lægemidlerne er udtaget fra den originale emballage.
 • Det tillades af pladshensyn, at der anvendes meningsfulde og éntydige forkortelser på den enkelte doseringsbeholder/doseringspose, når lægemiddelnavn/lægemiddelform/anvendelsesområde er meget langt.
 • Det tidligere krav om, at dosisdispenseringskortet skal være underskrevet, er ophævet.

 

Gyn-klubbens efteruddannelse

Tak for besøget på gyn-klubbens efteruddannelse 2017

Tak for besøget på gyn-klubbens efteruddannelse 2017

Vi vil gerne sige tak for endnu et godt møde i gyn-klubben. Det er altid en fornøjelse at være udstiller på jeres efteruddannelseskurser, og det var hyggeligt, at så mange af jer kiggede forbi vores stand. Vi nyder, når vi har lidt mere tid til at snakke med jer.

 

gyn-klubbens efteruddannelse 2017

 

Vinderne af konkurrencen

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde 2 gavekort á kr. 500 til Vinspecialisten. Vi har trukket lod blandt alle de korrekte besvarelser.

 

Her kan du se det rigtige svar:

 

Hvor længe har A-Data eksisteret?
Svar = 27 år

 

Stort tillykke til...

Gynækolog Elin Poulsen fra Silkeborg
      og
Christine Felding fra Gyn klinikken i Rungsted

Dønho personalekursus

Tak for besøget på DØNHO personalekursus 2017

Tak for besøget på DØNHO personalekursus 2017

Vi vil gerne sige tak for endnu et godt møde. Vi var meget glade for at se både egne kunder og andre interesserede.
Det er altid en fornøjelse at være udstiller på ørelægernes messer, og vi nyder, når vi har lidt mere tid til at snakke med jer.
Vi glæder os til at se jer på fremtidige møder.

 

DØNHO personalekursus 2017

 

Vinderen af konkurrencen

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde en iPad. Vi har trukket lod blandt alle de korrekte besvarelser.

 

Her kan du se det rigtige svar:

 

Hvilken uddannelse har A-Datas direktør, Jørgen Granborg?
Svar = Læge

 

Stort tillykke til...

Ellen Skinnerup Larsen hos Øreklinikken Holstebro.

 

Vi håber, du bliver glad for din nye iPad!

 

Konvertering

Stillingsopslag: WPF-udvikler

Ledig stilling: WPF-udvikler

Drives du af en høj grad af faglighed i Microsofts udviklingsmiljø og brænder du for at have hænderne nede i nogle af de mest spændende udviklingsopgaver i sundhedsvæsenet, så har A-Data en nyoprettet stilling og måske drømmejobbet til dig.
 
Som udvikler i vores udviklingsteam, kommer du til at stifte bekendtskab med hele processen, lige fra arkitektur til test af det færdige produkt. 
 
Det er vigtigt, at du er målrettet, struktureret og har det store overblik med øje for detaljen, men allermest - at du har lyst til at gøre en forskel.

 

Om A-Data

A-Data A/S udvikler og drifter unikke løsninger til det danske sundhedsvæsen for bl.a. læger, tandlæger og fodterapeuter. Vores produkter sikrer journalisering og behandlingsregistrering i primærsektoren og vores mål, om at være førende indenfor ny funktionalitet på seneste teknologiske platforme, lykkedes til fulde.

Vores kunder er meget afhængige af de services vi tilbyder, derfor er service, stabilitet og sikkerhed – højeste prioritet.

 

Arbejdsopgaver
 • designe og implementere brugergrænseflade til vores journalsystemer
 • deltage i udvikling af arkitektur for vores data og funktionslag.
 • Ad hoc interne udviklingsopgaver.
 • deltage i planlægning af kommende releases og udvikling af ny funktionalitet
 • planlægning af testforløb
 • deltage i ERFA samarbejde
 • deltagelse i nationalt planlægningsarbejde inden for sundheds-it

Jobbet vil i opstartsfasen være et parallelt forløb med eksisterende medarbejdere. Teamet rummer i forvejen stor erfaring inden for området, så der er mulighed for et unikt oplæringsforløb.
 

Vi forestiller os, at du
 • har erfaring med WPF, WCF og udvikling i Visual Studio
 • har erfaring med objektorienteret softwareudvikling i .NET/C#
 • har indsigt i design og implementering af SQL Server databaser
 • er i stand til at dokumentere og overholde deadlines
 • evner en høj grad af sikkerhed i de valgte arbejdsprocedurer
 • kan arbejde selvstændigt og er god til at prioritere
 • kan tilegne dig de nye tekniske færdigheder, der skal til, for at løse opgaverne
 • evnen til at tilpasse dig korte tidshorisonter

Som person er du glad, ansvarsbevidst og engageret. Du er præsentabel og elsker at sætte vores kunders ønsker i centrum. Du bidrager positivt til vores fællesskab og er en stabil medarbejder.
 

Vi tilbyder
 • En spændende stilling i en virksomhed med fokus på vækst og udvikling
 • Løn efter kvalifikationer
 • En fornuftig balance mellem privat- og arbejdsliv
 • En stilling med mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt
 • Et uformelt arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på humor, engagement og fællesskab

Vi er et dynamisk udviklingshus med kort vej fra idé til færdigt produkt.

Din arbejdsplads vil hovedsageligt være i Rødovre, men der vil forekomme arbejdsdage på vores kontor i Horsens og mødeaktivitet på andre placeringer.

 

Kontakt

Send din ansøgning og CV til job@a-data.dk. Ansøgningen mærkes ”Udvikler – WPF” i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Granborg på tlf. 2632 6040.

Ansøgningsfrist: 22. oktober 2017
 

Tak for besøget på DSOHH Efteruddannelseskursus 2017

Tak for besøget på DSOHH Efteruddannelseskursus

1. september 2017

 

Vi vil gerne sige tak for endnu et godt møde. Vi var meget glade for at se både egne kunder og andre interesserede.

Det er altid en fornøjelse at være udstiller på ørelægernes messer, og vi nyder, når vi har lidt mere tid til at snakke med jer.

Vi glæder os til at se jer på fremtidige møder.

 
Vinderen af konkurrencen 

Tak til de mange deltagere i vores konkurrence om at vinde frokost til klinikken. Vi har trukket lod blandt alle de korrekte besvarelser.

Her kan du se det rigtige svar:

Hvilken uddannelse har A-Datas direktør, Jørgen Granborg?

Svar = Læge

 

Stort tillykke til...

Anette Højbak, Ørelægen Toldbodvej i Svendborg

 

Få en gratis demonstration af WinPLC 

Kunne du tænke dig at vide mere om WinPLC, kommer vi meget gerne forbi klinikken og svarer på dine spørgsmål.

Ring til Claes (Jylland og Fyn) på tlf. 50 50 60 42
Ring til Jeanette (Sjælland, Fyn og øerne) på tlf. 50 50 60 47

Konvertering

Stillingsopslag: Salgs- og kvalitetschef

Stillingsopslag: Salgs- og kvalitetschef

Brænder du for salg og god service? Tør du tage ansvar – og sikre, at vores kvalitet og faglighed fortsat er i top? Så har A-Data måske drømmejobbet til dig!

Som vores nye salgschef indgår du i ledelsesteamet og er med til at vedligeholde og udvikle A-Datas forretningsområder. Du styrer teamets salgsaktiviteter og deltager selv i kundebesøg, demonstration og undervisning. Det er vigtig, at du er målrettet, struktureret og har det store overblik med øje for detaljen, men allermest - at du har lyst til at gøre en forskel.

 

Om A-Data
A-Data A/S udvikler og drifter unikke løsninger til det danske sundhedsvæsen for bl.a. læger, tandlæger og fodterapeuter. Vores produkter sikrer journalisering og behandlingsregistrering i primærsektoren og vores mål, om at være førende indenfor ny funktionalitet på seneste teknologiske platforme, lykkedes til fulde.
Vores kunder er meget afhængige af de services vi tilbyder, derfor er service, stabilitet og sikkerhed – højeste prioritet.

 

Arbejdsopgaver
• Varetage funktionen som salgs- og kvalitetschef for et mindre team
• Deltage i planlægning af salgs- og marketingsstrategi herunder messeaktivitet.
• Motivere teamet og sætte salgsbare mål
• Daglig berøringsflade med såvel nye som eksisterende kunder
• Sikre at vores nye kunder kommer godt i gang med brugen af programmet
• Være vores kunders advokat og sørge for at vores kvalitet og service er den bedste på markedet
• Deltage i salgsbesøg, opfølgning, demonstration og undervisning
• Indgå i lederteamet med ugentlig mødeaktivitet

 

Vi forestiller os, at
• Du er god til IT
• Har kendskab til relationssalg
• Du motiveres af salg, selvom et salgsforløb kan tage tid.
• Gerne erfaring med demonstration og undervisning
• Du rummer faglighed og en høj troværdighed
• Du er god til at tage initiativ og se muligheder

Som person er du glad, ansvarsbevidst og engageret. Du er præsentabel og elsker at sætte vores kunder i centrum. Du bidrager positivt til vores fællesskab og er en stabil medarbejder.

 

Vi tilbyder
• En spændende stilling i en mindre virksomhed med fokus på vækst og udvikling
• Løn efter kvalifikationer
• Mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt
• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på humor, engagement og fællesskab

Din arbejdsplads vil hovedsagelig være i Rødovre, men der vil forekomme arbejdsdage på vores kontor i Horsens.

 

Kontakt
Send din ansøgning og CV til job@a-data.dk. Ansøgningen mærkes Salgschef i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Huge på tlf. 28 89 87 89.
Ansøgningsfrist: fredag d. 22. september 2017

Konvertering

Stillingsopslag: Teamleder i udvikling

Stillingsopslag: Teamleder i udvikling

Drives du af en høj grad af faglighed i Microsofts udviklingsmiljø og tør du prøve kræfter med planlægning af opgaver i vores udviklingsteam, så har A-Data en nyoprettet stilling og måske drømmejobbet til dig.

Som vores nye udviklingschef skal du sikre at teamet leverer de bedste produkter til tiden uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du tilrettelægger og planlægger kommende releases samtidig med at du selv indgår i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at du er målrettet, struktureret og har det store overblik med øje for detaljen, men allermest - at du har lyst for at gøre en forskel.


Om A-Data

A-Data A/S udvikler og drifter unikke løsninger til det danske sundhedsvæsen for bl.a. læger, tandlæger og fodterapeuter. Vores produkter sikrer journalisering og behandlingsregistrering i primærsektoren og vores mål, om at være førende inden for ny funktionalitet på seneste teknologiske platforme, lykkedes til fulde.
Vores kunder er meget afhængige af de services vi tilbyder, derfor er service, stabilitet og sikkerhed – højeste prioritet.

 

Arbejdsopgaver
• varetage funktionen som teamleder
• motivere teamet og sætte mål
• deltage i planlægning af arkitektur
• løser selv udviklingsopgaver
• deltage i planlægning af kommende releases og udvikling af ny funktionalitet
• planlægning af testforløb
• deltage i ERFA samarbejde
• deltagelse i national planlægningsarbejde inden for sundheds-it

Jobbet vil i opstartsfasen være et parallelt forløb med eksisterende medarbejder, og teamet rummer i forvejen en stor erfaring inden for området, så der er mulighed for et unikt oplæringsforløb.

 

Vi forestiller os, at du
• har erfaring med WPF, WCF og udvikling i Visual Studio
• har erfaring med objektorienteret softwareudvikling i .NET/C#
• har indsigt i design og implementering af SQL Server databaser
• er i stand til at dokumentere og overholde deadline
• evner en høj grad af sikkerhed i de valgte arbejdsprocedure
• kan arbejde selvstændigt og er god til at prioritere
• kan tilegne dig de nye tekniske færdigheder, der skal til, for at løse opgaverne
• evnen til at tilpasse dig korte tidshorisonter

Som person er du glad, ansvarsbevidst og engageret. Du er præsentabel og elsker at sætte vores kunders ønsker i centrum. Du bidrager positivt til vores fællesskab og er en stabil medarbejder.

 

Vi tilbyder
• En spændende stilling i en virksomhed med fokus på vækst og udvikling
• Løn efter kvalifikationer
• En stilling med mulighed for udvikling, såvel fagligt som personligt
• Et uformelt arbejdsmiljø, hvor der sættes pris på humor, engagement og fællesskab

Vi er et spændende dynamisk udviklingshus med kort vej fra ide til et færdigt produkt.
Din arbejdsplads vil hovedsagelig være i Rødovre, men der vil forekomme arbejdsdage på vores kontor i Horsens og mødeaktivitet.

 

Kontakt
Send din ansøgning og CV til job@a-data.dk. Ansøgningen mærkes udviklingschef i emnefeltet. Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Granborg på tlf. 26326040.

Ansøgningsfrist: Vi indkalder løbende kandidater til samtale.

Kvalitetsrapporter og indberetning

A-Data først igen: Ny indberetningsfunktion

Ny indberetningsfunktion

– A-Data først igen

6. juni 2017

 

Det har længe været en forpligtigelse at indberette diabetes data til regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP). Siden indberetningen blev stoppet efter lukning af Sentinel, har det dog ikke teknisk været muligt. I den nye WinPLC opdatering kan indberetningen nu ske direkte via WinPLC’s integrerede indberetningsmodul, som overfører data direkte til RKKP databasen.

Samtidig får du som WinPLC-bruger adgang til kvalitetsrapporter, som giver dig vigtig information om dine kronikere samt indblik i dine indberettede kvalitetsdata. A-Data er det første systemhus, som er klar med disse funktioner.

kvalitetsrapporter

 

 

Flotte ord fra PLO om A-Datas nye funktion til indberetning

Almen praksis er ifølge sundhedsloven forpligtet til at indberette data til de landsdækkende kvalitetsdatabaser. De udvalgte kvalitetsdata, som skal indberettes fra almen praksis, er godkendt af bl.a. DSAM. Indberetningen er tidligere sket via SENTINEL datafangstmodulet.

PLO’s bestyrelse har besluttet, at indberetningen fremover skal ske med en almindelig webservice, direkte fra lægernes systemhus til den pågældende kvalitetsdatabase. Derfor har PLO sammen med A-Data og regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP), som er ansvarlig for de kliniske kvalitetsdatabaser, gennemført et testforløb med indberetning af kvalitetsdata til Dansk Voksen Diabetes Database.

Forløbet har været positivt, og PLO er derfor meget glad for, at A-Data nu implementerer indberetningsfunktionen med den nye opdatering af WinPLC.

 

For dig, som er kunde hos A-Data
Som kunde hos A-Data bliver du som læge blandt de første til at tage den nye funktion i brug. Det er lavet anderledes end tidligere, bl.a. fordi det er vigtigt for PLO, at du som læge har indblik i, hvilke data du indberetter.

Det er naturligvis også vigtigt for PLO, at indberetningen ikke står alene. Derfor har samarbejdet med A-Data ligeledes resulteret i, at du får mulighed for at lave ’kvalitetsrapporter’ på baggrund af de kvalitetsdata, du indberetter.

A-Data er som sagt det første lægepraksissystem til at implementere de nye funktioner. De øvrige systemhuse følger efter og forventes at tilbyde deres kunder de samme funktioner omkring 01-10-2017. Til den tid forventes alle lægesystemer også at have implementeret indberetningsfunktion og rapporter på KOL-området.

PLO håber, at du tager godt imod de nye funktioner, og at du finder tid til at få sat den lovpligtige indberetning i gang hurtigst muligt. Om nogle uger, når de første reelle indberetninger forhåbentlig er tjekket positivt ind i Danske Voksen Diabetes Database, vil PLO begynde at formidle bredt til alle læger om de nye funktioner.

PLO vil gerne takke både A-Data og systemhusenes fælles forum, PL-forum, for godt og konstruktivt samarbejde på dette område. Et samarbejde, som vil fortsætte, så almen praksis igen leverer de kvalitetsdata, vi skal, og samtidig får gavn af dem i vores daglige kvalitetsarbejde.

ISO-certificeringen er i hus

ISO-certificeringen er i hus

26. maj 2017

 

Vi er meget stolte af endelig at kunne fortælle jer, at A-Data er blevet certificeret efter informationssikkerhedsstandarden ISO 27001:2013.

 

Det betyder, at vi som virksomhed har gennemgået risikovurdering på særlig højt niveau og har skærpet sikkerheden på en lang række områder. Vi går dermed atter forrest i markedet og opererer nu med sikkerhedsforanstaltninger på linje med store internationale virksomheder.

 

Mere om ISO 27001:2013 certificeringen

I en tid hvor avancerede hackerangreb kan ramme alle organisationer, er det centralt, at vi som leverandør og databehandler tager alle forholdsregler – især når vi håndterer noget så følsomt som sundhedsdata. Derfor har vi valgt at blive certificeret efter ISO 27001 standarden.

 

ISO 27001 er en international standard til styring af informationssikkerhed. Certificeringen specificerer kravene til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemer for informationssikkerhed. Derudover indeholder denne internationale standard krav til vurdering og håndtering af informationssikkerhedsrisici.